Search Results

 14results in your Geographic search for "Toyohashi"
Current Lightbox
English Watching Descending Geese at Yoshida Bridge (Yoshida-bashi no rakugan, Igirisujin)..., 1861. Creator: Utagawa Yoshitora.
 
Yoshida—No. 35, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan..., c.1847/52. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsug..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Toyo River at Yoshida (Yoshida, Toyokawa), section of a sheet from the series "Cutouts..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa: Sarugababa Plateau (Futakawa, Sarugababa), from the series "Fifty-three..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa: The Station at Surugababa (Futakawa, Sarugababa tateba), no. 34 from the series ..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa: Sarugababa—No. 34, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido..., c. 1847/52. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futagawa, from the series "Fifty-three Stations [of the Tokaido] (Gojusan tsugi)," also..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida, from the series "Fifty-three Stations [of the Tokaido] (Gojusan tsugi)," also...,1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida: Great Bridge on the Toyo River (Yoshida, Toyokawa ohashi), no. 35 from the series..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa: Sarugababa Plateau (Futakawa, Sarugababa), from the series "Fifty-three..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida: The Toyo River Bridge (Yoshida, Toyokawabashi), from the series "Fifty-thre..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)", Japan, c1806 Creator: Hokusai.